Γνωρίζοντας τις τεχνολογίες: Η επαυξημένη πραγματικότητα

Η τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality – AR) χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τις ανάλογες αφηγηματικές τεχνικές, προσφέροντας μία ολιστική προσέγγιση σε νέο έδαφος. Η επαυξημένη πραγματικότητα προτιμήθηκε εν αντιθέσει με άλλες εικονικές τεχνολογίες όπως η εικονική πραγματικότητα (Virtual Reality – VR) καθώς έχει το πλεονέκτημα να μην απομονώνει το χρήστη από το περιβάλλον του, αλλά αντίθετα να επαυξάνει την εμπειρία αλληλεπίδρασής με αυτό, δίνοντας του περισσότερες πληροφορίες και πολυμεσικό υλικό, το οποίο θα χρησιμοποιήσει και θα αξιολογήσει σε συνάρτηση με το έκθεμα και τον χώρο του μουσείου, και όχι σε ένα πλήρως αποκομμένο πλαίσιο.

Επιπλέον, προσφέρει μια σαφώς πιο οργανωμένη δόμηση του πολυμεσικού περιεχομένου, η οποία επιτρέπει τη γρήγορη ανάκτηση και επιστημονικά τεκμηριωμένη παρουσίασή του, καθώς και τη διασύνδεσή του με βάση διεθνή πρότυπα, ενώ για το MuseLearn αναπτύχθηκε από την Διάδραση.